Aylık arşiv Nisan 2018

Eser Ve Satım Sözleşmelerinde Zamanaşımı

ESER VE SATIM SÖZLEŞMELERRİNDE ZAMANAŞIMI NEDİR?

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu (BK)’nun 355. maddesinde eser sözleşmesi, istisna akdi olarak adlandırılmış olup, “istisna bir akittir ki onunla bir taraf (mütahhit) diğer tarafın (iş sahibi) vermeyi taahhüt ettiği bir semen mukabilinde bir şey imalini iltizam eder” şeklinde ifade edilmiş; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nun 470. maddesinde de, “Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Devamını oku

Anlaşmalı Boşanmadan sonra Mal Rejimi

ÖZET: Mal rejiminin tasfiyesi boşanmanın eki niteliğinde olmadığından, anlaşma gerekli değildir. Ancak anlaşma olduğu takdirde boşanmayla birlikte hüküm altına alınmasına da yasal bir engel yoktur. Bu bakımdan mal rejiminin tasfiyesine dair bir anlaşma yapılmadığı anlaşıldığından, davacı tarafından eldeki davanın açılmasına engel bir durum bulunmamaktadır.

Devamını oku

Ses Veya Görüntü Kaydı Yapmak Suç Mudur? Hangi Hallerde Suç Değildir?

SES VE GÖRÜNTÜ KAYDININ HUKUK DÜNYASINDAKİ YERİ NEDİR?

İnsanlar bir durumu tespit etmek, kaydettiği sesi ileride tekrar dinlemek veya bir gün ses kaydını delil olarak kullanmak ihtiyacı ile kayıt yaparlar. Tek başına ses veya görüntü kaydı yapmak suç teşkil etmeyebilir. Ancak yaptığınız ses ve görüntü kaydını bir başkası ile paylaştığınız anda suç teşkil edebilir. Peki suç teşkil etmemesi için ne yapmamız gerekir. Aleni olarak yapılan ve karşı tarafın zımni veya açık muvafakatının olduğu hallerde ses veya görüntü kaydı yapmak suç teşkil etmez. Yaygın olarak güvenlik kameralarını örnek olarak gösterbiliriz. Güvenlik kameraları ortak alanlarda herkesin görebileceği yerlerde mevcut ise burada kişinin ses veya görüntü kaydına zımni olarak muvafakatının olduğu kabul edilebilir. Bu durumda ses ve görüntü kaydı suç teşkil etmez ve hukuka uygun delil kabul edilir. Ancak ses veya görüntü kaydı alan cihazı gizleyerek kayıt yapmak suç olduğu gibi hukuka uygun delil olarak da kabul edilmez.

Devamını oku

Lanet Komşudan Nasıl Kurtulabilirsiniz :) KMK 25.madde:Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti

Sizi ve komşularınızı çıldırtan, apartmanda yaşamanızı çekilmez hale getiren komşunuz mu var. Peki bu komşunuzdan nasıl kurtulabilirsiniz?

KMK’nun 25. maddesinde düzenlenen “ kat mülkiyetinin devri mecburiyeti ”  hangi koşullarda nasıl uygulanır?

Devamını oku

Anayasa Mahkemesi, Hukuka Aykırı Arama İle Elde Edilen Delilin Hükme Esas Alınamayacağına Hükmetti.

HUKUKA AYKIRI DELİLLERE DAYANILARAK MAHKÛMİYET KARARI VERİLMESİ NEDENİYLE ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN KARARIN BASIN DUYURUSU

Devamını oku

Nafakanın Ödenmemesi Halinde Tazyik Hapsi

Nafakanın Ödenmemesinin Yaptırımı Nedir?

Mahkemenin eşlerden biri lehine ödenmesine karar verilen nafakanın ödenmemesi İcra İflas Kanununda düzenlenen Nafaka Ödememe Suçunu oluşturur. Nafakanın ödenmemesi üzerine nafaka alacaklısının İcra Ceza Mahkemesine şikayeti üzerine nafaka borçlusu hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapis cezası uygulanmaya başlandıktan sonra nafaka borcunun ödenmesi halinde nafaka borçlusu tahliye edilir. Nafaka borçlusunun, nafaka alacağının azaltılması veya arttırılması gibi bir davası devam ediyorsa, hapis cezasının uygulanmasını hakim bu davaların sonuna bırakma kararı verebilir.

Devamını oku

Ortaklığın, Yalnızca Paydaşlar Arasında Satış Yolu İle Giderilmesi için Paydaşların Tamamının Onayı Gerekir.

T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi

Esas: 2001/5804
Karar: 2001/6114
Karar Tarihi: 10.09.2001

ÖZET : Satışın paydaşlar arasında yapılabilmesi için ya bütün paydaşların bu hususta anlaşması yada bu şekilde satış yapılmasının bütün paydaşların menfaatlerine daha uygun olduğunun tespiti gerekir. Zira paydaşlar arasında satışa karar verilmesi halinde mali durumu elverişli olmayan paydaşlar müzadeyeye katılamayacaklarından taşınmaz malın düşük bir bedelle mali durumu iyi olan paydaş tarafından satın alınması imkan dahiline girer. Bu mali durumu elverişli olmayan paydaşlar zararına sonuç doğurur. Sadece davacının isteği nazara alınarak bu yolda karar verilemez. İnceleme yapılarak satış şeklinin hangisinin paydaşların menfaatine olduğunun saptanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bundan zuhul ile yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirir.

Devamını oku

Geçerli Satım Sözleşmesinde İfa Yerine Tazminat

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2015/8130 E. , 2015/16217 K.

ÖZET:Taraflar arasında yapılan sözleşme resmi şekilde yapıldığından geçerlidir. Geçerli sözleşmenin ifa edilmemesi nedeniyle davacı taraf, satış bedelini ödediğini ispat etmek koşuluyla, ifanın imkânsız hale geldiği tarihteki rayiç değerini isteyebilir. Bu bağlamda, mahkemenin, davacıların, davaya konu … numaralı dairenin rayiç değerini davalıdan isteyebileceği yönündeki değerlendirmesi yerindedir.

Devamını oku

Ceza Yargılamasında Vekaletnamenin Noterde Düzenlenmesi Şart Mıdır?

HAYIR ŞART DEĞİLDİR. SANIĞIN AVUKATI VEKİLİ OLARAK KABUL ETMESİ DAHİ YETERLİDİR. Devamını oku

Avukatlık Kanunu 2.Maddesi hakkında Danıştay Görüşü, Avukatın İnceleme Yetkisinin Sınırları

T.C. DANIŞTAY 1. DAİRESİ’NİN 2002/26 esas, 2002/52 karar, 10.4.2002 tarihli ilamı

ÖZET:1136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “avukatın gerek duyduğu bilgi ve belge” ifadesinin anlam ve kapsamının da yukarıda belirtilen genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmekle birlikte, bu ifadede geçen “gerek” sözcüğünün herhangi bir işin yapılabilmesinin bağlı bulunduğu şey anlamını içerdiği, gerekliliği açıklayan nedenlerin ise “gerekçe” sözcüğü ile ifade edildiği gözden uzak tutulmamalıdır. Gerek duymak, keyfi, hiçbir nedene bağlı olmaksızın bir şeyi istemek iradesi anlamına gelmemekte, herhangi bir işin yapılabilmesine bağlı bir istemi anlatmaktadır. Böyle olunca, avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri hangi işin yapılabilmesine bağlı olarak incelemek istediğini, gerekliliği açıklayan nedenlerle birlikte belirtmesi ve bu belgelerin incelemesine sunulması yasa hükmü gereğidir.

Devamını oku