Aylık arşiv Ağustos 2018

Belirsiz Alacak Davasında Alacağın Tamamı Bakımından Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmelidir.

Özet:

O hâlde davanın 6100 sayılı HMK’nın 107’inci maddesi anlamında belirsiz alacak davası olduğu yönünde mahkeme ile Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.

 

Bu durumda dava belirsiz alacak davası olduğuna göre, bu davanın açılması ile doğacak olan maddi ve şekli hukuk sonuçlarının (zamanaşımının kesilmesi ve diğerleri) bu dava için de geçerli olması gerekeceğinden, mahkemece talep arttırım dilekçesi verilerek arttırılan miktarlar dâhil alacakların tümüne dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi doğru olmuştur.

Devamını oku

Teminat Senedii Bono Vasfında Olmadığından Ancak İlamsız Takip Yolu ile Takip Yapılabilir.

ÖZÜ : Bononun arka yüzünde (alonj); ”iş bu senet … ile … arasında imzalanan sözleşmede yer alan şartlarca teminat olarak düzenlenmiştir” ibaresi yazılı ise bu haliyle senet, kayıtsız şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadini içermediğinden, TTK’nun 776/1-b ve 777/1. maddeleri gereğince kambiyo senedi niteliğine, bono vasfına haiz değildir. İİK’nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerekeceği ,hakkında … Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2.3.2017 tarihli karar

Devamını oku

Bedelli Askerlik Yapan Yoklama Kaçağı Olsa Bile Para Cezası Ödemeyecek

ASKERLİK KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA VE 663 SAYILI
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
YAPIL
MASINA DAİR KANUN

Devamını oku