Avukatlık Hukuku

Kısıtlı Adına Alınacak Vekalet İçin Vesayet Makamı Onayı Şarttır

VASİ, KISITLI ADINA AVUKATA VEKALET VERİP AVUKATLA SÖZLEŞME İMZALAYACAK VE VEKİL TAYİN EDECEKSE VESAYET MAKAMININ ONAYINA SUNULMASI GEREKİR.

Devamını oku

Vekalet Ücret Alacağında Görevli Mahkemenin Belirlenmesine İlişkin Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin Görüşü

ÖZÜ: Vekil-Müvekkil arasında vekalete dayalı sözleşmesel bir ilişki kurulduğu gözetilerek, sözleşmesel ilişkinin temelindeki işlemin, tüketici işlemi olup olmadığının açıklığa kavuşturulması ve sonucuna göre mahkemelerin görevli olup olmadıklarının belirlenmesi gerekeceği tartışmasızdır. Bu açıklamalar ışığında daireler arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesine karar verilmesi gerekmiştir. Devamını oku

Ceza Yargılamasında Vekaletnamenin Noterde Düzenlenmesi Şart Mıdır?

HAYIR ŞART DEĞİLDİR. SANIĞIN AVUKATI VEKİLİ OLARAK KABUL ETMESİ DAHİ YETERLİDİR. Devamını oku

Avukatlık Kanunu 2.Maddesi hakkında Danıştay Görüşü, Avukatın İnceleme Yetkisinin Sınırları

T.C. DANIŞTAY 1. DAİRESİ’NİN 2002/26 esas, 2002/52 karar, 10.4.2002 tarihli ilamı

ÖZET:1136 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “avukatın gerek duyduğu bilgi ve belge” ifadesinin anlam ve kapsamının da yukarıda belirtilen genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmekle birlikte, bu ifadede geçen “gerek” sözcüğünün herhangi bir işin yapılabilmesinin bağlı bulunduğu şey anlamını içerdiği, gerekliliği açıklayan nedenlerin ise “gerekçe” sözcüğü ile ifade edildiği gözden uzak tutulmamalıdır. Gerek duymak, keyfi, hiçbir nedene bağlı olmaksızın bir şeyi istemek iradesi anlamına gelmemekte, herhangi bir işin yapılabilmesine bağlı bir istemi anlatmaktadır. Böyle olunca, avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri hangi işin yapılabilmesine bağlı olarak incelemek istediğini, gerekliliği açıklayan nedenlerle birlikte belirtmesi ve bu belgelerin incelemesine sunulması yasa hükmü gereğidir.

Devamını oku

Nüfus Müdürlüğü, Avukatın Adres İstemini Yerine Getirmek Zorundadır.

T.C. DANIŞTAY 10 DAİRESİ’NİN 2014/6559 esas, 2015/874 karar, 9.3.2015 tarihli ilamı

ÖZET : Avukat olan davacının dilekçedeki davalı adres bilgilerine ilişkin eksiklerin tamamlanması için kendisine mahkemece kesin süre verilmesi ve bu süre sonunda söz konusu eksikliğin giderilmemesi halinde davanın açılmamış sayılacağı sonucuyla muhatap olması ihtimali karşısında, söz konusu adres bilgilerine erişimin hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, avukat olan davacının davalıların adres bilgilerini öğrenmek için yaptığı başvurunun davacının belgeler için vekillik belgesi sunulmamış olması sebebiyle reddine ilişkin işlem hukuka uygun değildir.

Devamını oku