Gayrimenkul Hukuku

Ortaklığın, Yalnızca Paydaşlar Arasında Satış Yolu İle Giderilmesi için Paydaşların Tamamının Onayı Gerekir.

T.C. YARGITAY
6.Hukuk Dairesi

Esas: 2001/5804
Karar: 2001/6114
Karar Tarihi: 10.09.2001

ÖZET : Satışın paydaşlar arasında yapılabilmesi için ya bütün paydaşların bu hususta anlaşması yada bu şekilde satış yapılmasının bütün paydaşların menfaatlerine daha uygun olduğunun tespiti gerekir. Zira paydaşlar arasında satışa karar verilmesi halinde mali durumu elverişli olmayan paydaşlar müzadeyeye katılamayacaklarından taşınmaz malın düşük bir bedelle mali durumu iyi olan paydaş tarafından satın alınması imkan dahiline girer. Bu mali durumu elverişli olmayan paydaşlar zararına sonuç doğurur. Sadece davacının isteği nazara alınarak bu yolda karar verilemez. İnceleme yapılarak satış şeklinin hangisinin paydaşların menfaatine olduğunun saptanması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bundan zuhul ile yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirir.

Devamını oku

Geçerli Satım Sözleşmesinde İfa Yerine Tazminat

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2015/8130 E. , 2015/16217 K.

ÖZET:Taraflar arasında yapılan sözleşme resmi şekilde yapıldığından geçerlidir. Geçerli sözleşmenin ifa edilmemesi nedeniyle davacı taraf, satış bedelini ödediğini ispat etmek koşuluyla, ifanın imkânsız hale geldiği tarihteki rayiç değerini isteyebilir. Bu bağlamda, mahkemenin, davacıların, davaya konu … numaralı dairenin rayiç değerini davalıdan isteyebileceği yönündeki değerlendirmesi yerindedir.

Devamını oku

Taşınmaz satış vaadinde zamanaşımı 10 yıl olmakla birlikte taşınmaz teslim edilmiş ise MK.2 gereğince zamanaşımı defi dinlenmez.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2016/3789 E. , 2016/9049 K.

ÖZET:Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediğinden Borçlar Kanununun 125. maddesi hükmü gereğince on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve bu süre sözleşmenin ifa olanağının doğması ile işlemeye başlar. Ancak satışı vaat edilen taşınmaz, sözleşme ile veya fiilen satış vaadini kabul eden kişiye yani vaat alacaklısına teslim edilmiş ise on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra açılan davalarda zamanaşımı savunması TMK 2. maddesinde yer alan “dürüst davranma kuralı” ile bağdaşmaz.

Devamını oku

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh edilmesi koşulu ile alacaklıyı 5 yıl süre ile korur.

T.C. YARGITAY
14.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/3496
Karar: 2004/5336
Karar Tarihi: 02.07.2004

 

ÖZET: Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinden doğan davalar için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediğinden Borçlar Kanunun 125. maddesi gereğince on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır ve bu süre sözleşmenin ifa olanağının doğmasından sonra işlemeye başlar. Ancak, satışı vaat edilen taşınmaz, sözleşme ile veya fiilen satış vaadini kabul eden kişiye, yani vaad alacaklısına teslim edilmiş ise, on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra açılan davalarda, zamanaşımı savunması Medeni Kanunun 2. maddesi uyarınca iyi niyet kuralları ile bağdaşmayacağından dinlenmez.

Devamını oku