Özel Hukuk

Hukuk, kanunlardaki maddelerden ibaret değildir. Şekli yazılan maddelerden daha fazlasıdır. Yargılama sırf kanunlarla yazan şekilde yapılsa idi, bu hiç adil olmazdı.

KARARIN ÖZÜ: 900.000,00TL gibi davacının mali durumu ile izah edilemeyecek yüksek meblağı herhangi bir teminat olmaksızın elden verdiği iddiasının hayatın olağan akışına (genel hayat tecrübelerine) aykırı olduğu, hayatın olağan akışına dayanan kişinin, artık iddiasını ispatla yükümlü olmadığı, 

Hukuk Genel Kurulu         2017/827 E.  ,  2019/689 K.

Devamını oku

İstanbul BAM: Faturaya Dayalı İhtiyati Haciz Talebinin Kabulü Gerekir.

Özet:Dava konusu olayda faturaya konu malların davalı tarafa teslim edildiği tarafların kabulündedir. Alacak muaccel hale gelmiştir. Bu durumda ihtiyati haciz talebinin kabulü gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Devamını oku

Teminat Senedii Bono Vasfında Olmadığından Ancak İlamsız Takip Yolu ile Takip Yapılabilir.

ÖZÜ : Bononun arka yüzünde (alonj); ”iş bu senet … ile … arasında imzalanan sözleşmede yer alan şartlarca teminat olarak düzenlenmiştir” ibaresi yazılı ise bu haliyle senet, kayıtsız şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadini içermediğinden, TTK’nun 776/1-b ve 777/1. maddeleri gereğince kambiyo senedi niteliğine, bono vasfına haiz değildir. İİK’nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerekeceği ,hakkında … Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2.3.2017 tarihli karar

Devamını oku

Eser Ve Satım Sözleşmelerinde Zamanaşımı

ESER VE SATIM SÖZLEŞMELERRİNDE ZAMANAŞIMI NEDİR?

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu (BK)’nun 355. maddesinde eser sözleşmesi, istisna akdi olarak adlandırılmış olup, “istisna bir akittir ki onunla bir taraf (mütahhit) diğer tarafın (iş sahibi) vermeyi taahhüt ettiği bir semen mukabilinde bir şey imalini iltizam eder” şeklinde ifade edilmiş; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nun 470. maddesinde de, “Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Devamını oku

Tasarruf İptali Davasında, Haciz Tutanağı Geçici Aciz Vesikası Hükmündedir.

T.C. YARGITAY 17 . HUKUK DAİRESİ 2007/2982 esas,2007/2552 karar, 19.7.2007 tarih

ÖZET : Tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için davacının aciz belgesi ibraz etmesi zorunludur.

Haczedilen malların takdir edilen kıymetlerine göre borca yetmediğini veya haczi kabil malın bulunmadığını içeren haciz tutanağı aciz vesikası hükmündedir. Aciz vesikası davanın her aşamasında ibraz edilebileceği gibi karardan sonra ve Yargıtay incelemesi aşamasında da ibrazı mümkündür. Bu durumda, mahkemece dava şartının gerçekleştiği kabul edilerek işin esasına girilmesi gerekir.

Devamını oku

Askerlik görevi sırasında hastalık nedeniyle malüllük

Danıştay 11. Dairesinin 2009/1824 esas- 2012/8466 karar sayılı ilamı

Er olarak askerliğini yapmakta iken geçirdiği rahatsızlık sonucu askerliğe elverişsiz duruma giren ve vazife malullüğü aylığı bağlanması isteğiyle 6.5.1996 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin yargı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle 1.2.2008 tarihi itibarıyla vazife malüllüğü aylığı bağlanan davacının, aylık bağlama tarihinin, yargı kararına konu işlemin tesis edildiği tarihi takip eden aybaşı olan 1.6.1996 tarihi olarak düzeltilmesi ve geçmişe yönelik aylık farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemine ilişkindir.

Devamını oku